Kvalitets & Miljöpolicy

     *  Kartlägga och förstå våra kunders krav

     *  Utveckla och ständigt förbättra

     *  Effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas idéer för att förbättra               kvalitetsnivån

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik

        Uppfylla gällande lagar och förordningar