Geometrisäkring produkter och processer

 

Dimensioner-Former-Riktningar-Lägen-Passningar

 

Kvalitetsbedömning genom:

Allkontroll-Stickprovskontroller-Statistiska metoder

Viktiga verktyg för geometrisäkring:

Koordinatsystem-Referenssystem-Toleranssystem ISO 1101 & ASME Y14.5

Tänk på att målet är en stabil, störningsfri process med inga eller få artiklar som inte uppfyller kraven. Fel och utökad kontroll äventyrar lönsamheten.

Visst, man kan leva utan koordinatsystem och speciella referenssystem, men då förlorar man ett antal fördelar som sådana system normalt ger.

Koordinatsystem skapar funktionella samband mellan olika funktioner och artiklar som ingår i konstruktionen. Produktfunktioner baseras oftast på att artiklar "passar ihop" eller ger ett spel till motgående artikel. Koordinatsystemet underlättar kvalitetssäkring av samspelet mellan olika artiklar

Enhetligt referenssystem ger säkrare utvärdering av processkvalitet respektive utfall. Tänk på att en stabil process och säker lokalisering är grunden både för stabil process och kvalitetssäkring i form av kontroller ex. i fixturer eller mätmaskin.

Form- och Läge systemet(GD&T) för toleranssättning av riktningar, former och lägen är baserat på användning av referenser dvs. i princip ett lokalt koordinatsystem- och lokaliseringssystem.

En teknisk ritning är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas

 

1. Funktion-2. Tillverkning-3. Kontroll

och anges enligt ISO 8015-Geometriska produkspecifikationer(GPS)

Tänk på att 2D ritning och/eller 3D-modell är styrande dokument

 

Avsikt med användning av toleranser

 

Skall:

kvalitetssäkra varje processteg

spegla krav från kund inkl. slutkunden

styra och påverka kvalitetssäkring inkl. val av kontrollprocess

säkra slutkrav på produkt inkl. eftermarknadskrav

säkra efterföljande produktionsprocesser

vara bas för system- och resultatdokumentation

vara underlag vid viktning av olika kravs betydelse för produkt och process

vara underlag för process och kvalitetsdiskussioner mellan leverantör och kund

styra metodval/processupplägg

vara bas för leveransgodkännande

säkra stabilt utfall utan störningar till låg kostnad

vara underlag för duglighetsstudier av delprocesser

vara underlag för kommande produkter

Välkommen

Välkommen till www.kipematteknik.se.

 

Länkar

www.linkedin.com/in/karl-inge-persson-041001142

Certifiering enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015
Ackrediteringsbevis för ISO17025